Albatros
Zalecenia uprawowe

Albatros NN 
jest odmianą średnio wczesną, o podwyższonej zawartości skrobi( 19 -20% ), charakteryzującą się dodatkowo wysoką, powyżej przeciętnej plennością, przeznaczoną do produkcji suszy ziemniaczanychi związanych z nimi wyrobów oraz mączki ziemniaczanej.

Okres wegetacji:odmiana średnio-wczesna
Krzak:średnio-wysoki, silnie rosnący,12 - 14 bulw pod krzakiem
Barwa kwiatów:biała, kwitnienie średnie do silnego
Charakterystyka bulw:owalne, średnio duże i duże (12-14), oczka płaskie, skórka bulw siatkowana, żółta, miąższ jasno żółty

Odporność na:

- mątwika ziemniaczanego: Ro 1 oraz Ro 4, raka (D1)
- wirusy: bardzo wysoka na wirus liściozwoju, Y i A średnia i mała wrażliwość na rizoktoniozę i zarazę ziemniaczaną liści, stosunkowo odporna na czarną nóżkę i zarazę ziemniaczaną bulw. Średnia odporność na parcha.

Wybór stanowiska:

Zalecane są gleby szybko ogrzewające się, łatwo przepuszczające wodę i odkamienione.
Deszczowanie plantacji przy niedostatecznym poziomie zaopatrzenia gleby w wodę powoduje istotny wzrost plonu. Nie należy uprawiać ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa na stanowiskach zagrożonych parchem. Dla większości stanowisk zalecane jest przeprowadzenie orki jesiennej. Wiosną należy przeprowadzać możliwie najmniej uprawek w celu zachowania maksymalnej pulchności gleby.

Nawożenie:

Do określenia wysokości nawożenia NPK niezbędne jest zapoznanie się z wynikami badania poziomu zasobności gleby w te składniki. Przy planowanej wielkości zbioru powyżej 400 dt/ha oraz średniej zawartości składników w glebie zaleca się nawożenie następującymi ilościami

P i K (w czystym składniku):
fosfor 90 do 120 kg/ha
potas 160 do 200 kg/ha

Nawożenie obydwoma składnikami należy przeprowadzić jesienią przed orką jesienną.
W przypadku nawożenia wiosennego, przeprowadzić je należy równocześnie z wysadzeniem sadzeniaków. Stosowanie nawozów potasowych pozbawionych chloru umożliwia zachowanie wysokiego poziomu zawartości skrobi, ważne jest to szczególnie przy nawożeniu wiosennym.

Nawożenie azotem:
dla ziemniaków dla przetwórstwa
oraz przemysłu skrobiowego wynosi 150 do 180 kg/ha
Przy produkcji sadzeniaków 70 do 80 kg/ha

Przy nawożeniu gnojowicą należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozprowadzenienawozu na całej powierzchni pola. W miarę możliwości przeprowadzać nawożenie organiczne pod przedplon. Przed nawożeniem azotem należy zbadać jego zawartość w glebie i określoną w glebie ilość odjąć od zalecanej dawki nawożenia. Nawożenie mineralne azotem przeprowadzić bezpośrednio przed lub zaraz po wysadzeniu sadzeniaków do gleby.
W związku z częstym niedocenianiem zapotrzebowania roślin na magnez przy produkcji ziemniaków, należy określić także jego zasobność w glebie i w przypadku niedoboru uzupełnić nawożeniem mineralnym.

Sadzeniaki:

Ważne jest aby sadzeniaki przed wysadzeniem znajdowały się w stanie pobudzonego kiełkowania.
W żadnym wypadku nie należy wysadzać do gleby sadzeniaków bezpośrednio pobranych z zimnej przechowalni. Zaleca się zaprawianie sadzeniaków przeciwko rizoktoniozie. Pozytywne efekty zaprawiania są szczególnie widoczne podczas zimnej i wilgotnej pogody, zwłaszcza na początku i podczas pierwszych faz rozwojowych roślin.

Sadzenie:

Termin sadzenia uzależniony jest od miejscowych warunków glebowych oraz pogodowych.
Należy unikać przedwczesnego wysadzania do niewystarczająco ogrzanej albo za mokrej gleby, gdyż niekorzystnie przedłuża to okres wschodów roślin.
Ziemniaki dla celów przetwórczych sadzimy w odstępach 28 - 33 cm w rzędzie.
Przy produkcji materiału sadzeniakowego wysadzamy je w odstępach 23 do 25 cm.
W przypadku zastosowania większych odstępów w rzędzie uzyskamy zbyt dużą ilość za dużych bulw.
Dla uzyskania optymalnego obrazu bulw oraz ich rozwoju ważne jest właściwe, fachowe ukształtowanie redlin. Optymalna wysokość redliny powinna wynosić 30 - 35 cm, szerokość podstawy 55 - 60 cm (przy odstępie rzędów 75 cm). Zastosowanie odpowiedniego obsypnika formującego ułatwia uzyskanie właściwego kształtu redliny. Deszczowanie plantacji może spowodować erozję wodną redlin. Koncząc formowanie redlin krótko przed zwarciem rzędów, należy zwrócić uwagę na charakterystyczną dla odmiany Albatros silną, zwartąbudowę roślin. W miarę możliwości należy unikać uszkadzanie pędów i korzeni.

Pielęgnacja i ochrona roślin:

Odmiana Albatros nie jest wrażliwa na stosowania herbicydów. Warunkiem jest stosowanie dopuszczonych środków i dokładne przestrzeganie przepisanych ilości i terminów stosowania.
W przypadku stosowania tylko mechanicznego niszczenia chwastów należy je z uwagi na wczesny rozwój przeprowadzać i zakonczyć możliwie wcześnie. Nie wolno dopuścić do mechanicznego uszkadzania pędówi korzeni rozwijających się roślin.
Ważne jest zapobiegawcze i regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej. Początek oprysków rozpocząć po otrzymaniu sygnałów ostrzegawczych od służb ochrony roślin lub na podstawie wyników własnych obserwacji. Przy pierwszym oprysku ważne jest dokładne opryskanie także najniższych liści. Środki ochrony należy stosować przemiennie !
Przy prowadzeniu plantacji nasiennych nie stosować środków systemicznych. Przy produkcji na inne cele środki systemiczne stosować najwyżej do pierwszego, maksymalnie drugiego oprysku.
Stosować głównie środki kontaktowe, w przypadkach bardzo silnych objawów porażenia środki półsystemiczne.
Korzystny wpływ na rozwój roślin, szczególnie podczas trwania suszy, ma dodanie do cieczy użytkowej rozpuszczalnych nawozów zawierających takie mikroelementy jak mangan i miedź.
Ilość wody do oprysku powinna wynosić co najmniej 300 - 400 l/ha.
W przypadku niemożności zwalczenia zarazy należy natychmiast w celu uniknięcia porażenia bulw przez brunatną zgniliznę przeprowadzić dekatyzację plantacji.
Innymi powodami przeprowadzenia dekatyzacji plantacji jest: ułatwienie przeprowadzenia zbioru, uniknięcie późnych infekcji wirusowych, podniesienie właściwości odpornościowych skórki a także zmniejszenie ilości za dużych bulw przy produkcji sadzeniaków.
Warunkiem jest aby pomiędzy zniszczeniem jeszcze nie w pełni przejrzałych roślin a zbiorem był zachowany odstęp ok. 2 - 3 tygodni.

Zbiór, przechowywanie oraz przygotowanie do sprzedaży:

Odmiana Albatros charakteryzuje się występowania dużej ilości dużych bulw, szczególnie wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne i późniejsze występowanie objawów szarej plamistości miąższu. W celu ich uniknięcia należy zbiór i wszelkie czynności czyszcząco - sortujące przeprowadzać w sposób możliwie delikatny.
Należy zwrócić uwagę na stan techniczny przenośników i sit w kombajnie. Wysokość spadania ziemniaków
przy załadunku na przyczepę, napełnianiu skrzyniopalet oraz podczas sortowania należy maksymalnie obniżyć; równocześnie stosować tam gdzie jest to możliwe fartuchy gumowe zwalniające spadanie oraz okładziny wyścielające. Maksymalna szybkość taśmociągów nie powinna przekraczać 0,4 m/s.
Przed załadowaniem ziemniaków do przechowalni powinno się je wysuszyć. Bulwy należy chronić przed pozielenieniem (nie ma to znaczenia przy przechowywaniu sadzeniaków).
Przechowywane ziemniaki należy przewietrzać w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych temperaturą wyższą od 12°C. Na zakonczenie wietrzenia korzystne jest szybkie ich schłodzenie do temp. ok. 3 - 4°C.
Przed wyładowaniem schłodzonych ziemniaków z przechowalni należy je doprowadzić do temp. ok. 12°C. Czynność ta pozwoli uniknąć wystąpienia na bulwach objawów szarej plamistości miąższu. Niekorzystnym zjawiskiem wynikającym z powyższego ogrzania bulw jest stymulacja procesu kiełkowania. Dlatego wyciągnięte z przechowalni partie ziemniaków należy jak najszybciej przesortować i przetransportować do odbiorcy.

[<<< wstecz]
WYSIWYG Web Builder