Karatop
Zalecenia uprawowe do produkcji ziemniaków jadalnych

Karatop NN jest odmianą jadalną, bardzo wczesną, do podkiełkowywania, charakteryzującą się bardzo wczesnym zawiązywaniem bulw oraz równocześnie także przy bardzo wczesnym zbiorze plennością powyżej przeciętnej. Bardzo ładne, okrągło-owalne bulwy o gładkiej do lekko posiatkowanej jasnożółtej skórce i płytkich oczkach, doskonały smak, niezmienność wszystkich dodatnich walorów podczas dłuższego przechowywania (nawet do przełomu roku) powodują, że odmiana ta jest poszukiwana przez konsumentów na rynku.

Okres wegetacji:odmiana bardzo-wczesna do podkiełkowywania i podfolię wczesne zawiązywanie bulw

Krzak:niski do średnio-wysokiego, szybkie wschody,szybki i silny rozwój

Barwa kwiatów:biała, kwitnie bardzo słabo

Charakterystyka bulw:średnio duże, okrągłe do okrągło-owalnych, bardzokształtne o płytkich oczkach, skórka jasna, gładka do lekko siatkowanej, miąższ jasno żółty, ilość 14 - 20 bulw pod krzakiem, mało wrażliwe na uszkodzenia

Wartości smakowe:typ lekko zwięzły, przyjemny smak

Odporność na:mątwika ziemniaczanego: Ro 1, raka (D1);wysoka do bardzo wysokiej odporność na wirus lisciozwoju, A i średnio wysoka na wirus Y,średnio wrażliwa na zarazę ziemniaczaną i choroby podstawy łodyg oraz parcha, mało wrażliwa na rizoktoniozę, czarną nóżkę oraz zgniliznę bulw

Plon:duży do bardzo dużego, o wysokim % plonuhandlowego

Przechowywanie:bardzo dobre

Wybór stanowiska:

Optymalnym stanowiskiem dla tej bardzo wczesnej odmiany do podkiełkowywania jest gleba o dobrej kulturze, szybko ogrzewająca się oraz korzystnych warunkach wodno - powietrznych.Wymaga gleb zasobnych w wodę.Pierwszeństwo w wyborze do uprawy mają powierzchnie, na których istnieje możliwość deszczowania. Stanowiska nadmiernie wilgotne nie nadają się do uprawy tej odmiany.

Nawożenie:

Do określenia wysokości nawożenia NPK niezbędne jest zapoznanie się z wynikami badania poziomu zasobności gleby w te składniki. Przy planowanej wielkości zbioru 350 dt/ha oraz średniej zawartości składników w glebie zaleca się nawożenie następującymi ilościami

P i K (w czystym składniku):

fosfor 90 do 120 kg/ha

potas 140 do 180 kg/ha

Nawożenie obydwoma składnikami należy przeprowadzić jesienią i natychmiast po wysianiu wymieszaćz glebą. W przypadku nawożenia wiosennego, przeprowadzić je należy równocześnie z wysadzeniem sadzeniaków, ale w tym terminie stosować wyłącznie nawozy potasowe pozbawione chloru.

Nawożenie azotem:

dla ziemniaków konsumpcyjnych 120 do 150 kg/ha

Przy produkcji sadzeniaków 80 kg/ha

Nawożenie mineralne azotem przeprowadzić bezpośrednio przed lub zaraz po wysadzeniu sadzeniaków do gleby.

Nawożenie gnojowicą w zimie poprzedzającej wysadzenie sadzeniaków nie jest wskazane z uwagi na możliwy niekorzystny wpływ na wskaźniki jakościowo - konsumpcyjne.

Przy planowanym zbiorze powyżej 350 dt/ha należy podnieść ilości wysiewanego potasu o 30 do 50 kg/ha K2O,azotu o 30 do 50 kg/ha. Na powierzchniach deszczowanych polecane jest zwiększenie ilości azotuo ok. 30 kg/ha.

Sadzeniaki:

Sadzeniaki przed wysadzeniem należy koniecznie oprócz niezbędnego podkiełkowania zaprawić także przeciwko rizoktoniozie (jest to szczególnie ważne podczas występowania zimnej i wilgotnej pogody) oraz w celu uzyskania równomiernych wschodów. Obydwie te czynności mają istotny wpływ na wielkość przyszłego plonu.

Sadzenie:

Termin sadzenia uzależniony jest od miejscowych warunków glebowych oraz pogodowych.

Zalecane jest możliwie najwcześniejsze wysadzenie sadzeniaków do gleby.

Istotny wpływ na przyśpieszenie terminu zbioru ma przykrycie redlin folią lub włókniną.

Ziemniaki dla celów konsumpcyjnych sadzimy w odstępach 30 - 33 cm w rzędzie.

Przy produkcji materiału sadzeniakowego wysadzamy je w odstępach 27 do 30 cm.

Ważne jest właściwe, fachowe ukształtowanie redlin, szczególnie tam gdzie stosowane będzie deszczowanie. Niewłaściwie ukształtowane redliny sprzyjają zazielenieniu się bulw.

Optymalna wysokość redliny powinna wynosić ok. 35 cm, szerokość podstawy min. 55 - 60 cm (przy odstępie rzędów 75 cm). Zastosowanie odpowiedniego obsypnika formującego ułatwia uzyskanie właściwego kształtu redliny.

Pielęgnacja i ochrona roślin:

Odmiana Karatop nie jest wrażliwa na stosowanie herbicydów. Warunkiem jest stosowanie dopuszczonych środków i dokładne przestrzeganie przepisanych ilości i terminów stosowania.

W przypadku stosowania tylko mechanicznego niszczenia chwastów należy je z uwagi na wczesny rozwój przeprowadzać i zakończyć możliwie wcześnie. Nie wolno dopuścić do mechanicznego uszkadzania pędówi korzeni rozwijających się roślin.

Ważne jest zapobiegawcze regularne zwalczanie zarazy ziemniaczanej.

Początek oprysków rozpocząć po otrzymaniu sygnałów ostrzegawczych od służb ochrony roślinlub na podstawie wyników własnych obserwacji.

Przy prowadzeniu plantacji nasiennych nie stosować środków systemicznych. Przy produkcji na inne cele środki systemiczne stosować najwyżej do pierwszego, maksymalnie drugiego oprysku.

Stosować głównie środki kontaktowe, w przypadkach bardzo silnych objawów porażenia środki półsystemiczne.

Środki ochrony stosować przemiennie !

Ilość wody do oprysku powinna wynosić co najmniej 300 do 400 l/ha.

Profilaktyczne zwalczanie zarazy ziemniaczanej jest niezbędne aż do bezpośredniego rozpoczęcia zbioru. Szczególnie ważne są regularne i przeprowadzane we właściwych terminach opryski na plantacjach deszczowanych. W przypadku niemożności zwalczenia zarazy należy natychmiast w celu uniknięcia porażenia bulw przez brunatną zgniliznę przeprowadzić defoliację plantacji. Innymi powodami przeprowadzenia defoliacji plantacji jest: ułatwienie przeprowadzenia zbioru, unikniecie późnych infekcji wirusowych, podniesienie właściwości odpornościowych skórki, a także zmniejszenie ilości za dużych bulw przy produkcji sadzeniaków.

Warunkiem jest aby pomiędzy zniszczeniem roślin a zbiorem był zachowany odstęp ok. 2 tygodni.

Zbiór, przechowywanie oraz przygotowanie do sprzedaży:

Odmiana Karatop daje bardzo dobre plony z wysokim udziałem plonu handlowego w postaci średnio -dużych do dużych bulw. Zbiór oraz wszelkie późniejsze czynności czyszcząco - sortujące należy przeprowadzać maksymalnie delikatnie, tak podczas bardzo wczesnego jak i przeprowadzanego w normalnym terminie zbioru. Ma to na celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń bardzo delikatnej skórki na bulwach. Należy zwrócić uwagę na stan techniczny wyścielenia sit w kombajnie. Wysokość spadania ziemniaków przy załadunku na przyczepę, napełnianiu skrzyniopalet oraz podczas sortowania należy maksymalnie obniżyć; równocześnie stosować tam gdzie jest to możliwe fartuchy gumowe zwalniające spadanie oraz okładziny wyścielające. Maksymalna szybkość taśmociągów nie powinna przekraczać 0,4 m/s.

Przed załadowaniem ziemniaków do przechowalni powinno się je wysuszyć. Bulwy należy chronić przed pozielenieniem. Przechowywane ziemniaki należy przewietrzać w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych temperaturą wyższą od 12°C. Na zakończenie wietrzenia korzystne jest szybkie schłodzenie do temp.ok. 3 - 4°C.

Przed wyładowaniem schłodzonych ziemniaków z przechowalni należy je doprowadzić do temp. ok. 12°C. Niekorzystnym zjawiskiem wynikającym z powyższego ogrzania bulw jest pobudzenie ich do kiełkowania. Dlatego wyciągnięte z przechowalni partie ziemniaków należy jak najszybciej przesortować i przetransportować do odbiorcy.

[<<< wstecz]
WYSIWYG Web Builder